Användarvillkor och GDPR

Användarvillkor

• Genom att logga in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen www.actapublica.se, godkänner du dessa villkor.

• De tjänster och produkter som tillhandahålls på www.actapublica.se omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.

• Webbplatsen har utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpliga i de fall dessa strider mot bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen.

• Användning av informationen och tjänsterna på www.actapublica.se sker på användarens eget ansvar. Leverantören ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via www.actapublica.se.

• Tjänsterna får ej användas på ett sätt som strider mot bestämmelser i Personuppgiftslagen, GDPR.

• Handlingar och information lämnas till medieföretag i publiceringssyfte av Acta Publicas vd Matti Larsson eller av person till vilken han delegerat denna uppgift. Acta Publica och Matti Larsson är härvidlag att betrakta som uppgiftslämnare jämte bestämmelserna i TF och YGL.

• Acta Publicas elektroniska dokument, ljud- eller bildfiler eller länkar därtill får inte vidareförsäljas, vidaredistribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, likaså ej heller publiceras i tryckt eller digital form, ej heller för att arkiveras av kunden i annan databas om icke så är i avtal stadgat.

• Inloggningskoder, som licensierade användarnamn och lösenord, är personliga för respektive licensierad användare och får inte lämnas ut till någon annan än den licensierade användaren. Användaren ansvarar gentemot Acta Publica för samtliga aktiviteter som genomförs med användandet av tilldelade inloggningskoder.

GDPR och personuppgiftspolicy, GDPR och Cookies

• Acta Publica AB har för den journalistiska verksamheten utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen och nyhetsutskick har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte är tillämplig på sådan information.

• Delar av informationen på webbplatsen tillförs av dig som användare, exempelvis vid kontaktformulär eller vid skapande av användarkonton. För dessa uppgifter gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

• Acta Publica AB håller register över kunder och användare som har registrerat sig eller avtalat om tjänster hos Acta Publica. Registret kan omfatta personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt statistiska uppgifter baserade på användning av bolagets tjänster.

• Uppgifterna används av Acta Publica för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Acta Publica ska kunna anpassa innehåll och erbjudanden. Acta Publicas kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

• För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom bolagsgruppen. Vi vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

• För mottagna uppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig. Då Acta Publica på kunds uppdrag behandlar kundens personuppgifter och då detta ej sker inom ramen för Acta Publicas redaktionella verksamhet, har Acta Publica rollen som personuppgiftsbiträde.

• Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

• Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella avtal om tjänster.

• Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Acta Publica kan använda så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Acta Publicas digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. I vissa fall använder vi cookies för att komma ihåg dina inställningar så att du själv slipper ställa in dessa vid varje besök. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.  Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Om du väljer att inte tillåta cookies kan det medföra begränsad funktionaliteten på webbplatsen. Acta Publicas kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Kontakt

Kontakta ACTA PUBLICA via brev till Personuppgiftsombudet, ACTA PUBLICA AB, Östgötagatan 16, 116 25 Stockholm. Denna policy gäller från och med 2018-05-21.