Användarvillkor och GDPR

Användarvillkor

Genom att logga in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på
eller via webbplatsen www.actapublica.se, godkänner du dessa villkor.

De tjänster och produkter som tillhandahålls på www.actapublica.se omfattas av de villkor som
anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.

Webbplatsen har utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det
innebär att webbplatsen skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av
detta skydd är inte reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpliga i de fall
dessa strider mot bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Användning av informationen och tjänsterna på www.actapublica.se sker på användarens eget
ansvar. Leverantören ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad,
förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de
tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via www.actapublica.se.

Tjänsterna får ej användas på ett sätt som strider mot bestämmelser i Personuppgiftslagen,
GDPR.

Handlingar och information lämnas till medieföretag i publiceringssyfte av Panoptes Swedens vd
Matti Larsson eller av person till vilken han delegerat denna uppgift. Panoptes, Acta Publica och
Matti Larsson är härvidlag att betrakta som uppgiftslämnare jämte bestämmelserna i TF och
YGL.

Acta Publicas elektroniska dokument, ljud- eller bildfiler eller länkar därtill får inte
vidareförsäljas, vidaredistribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, likaså ej
heller publiceras i tryckt eller digital form, ej heller för att arkiveras av kunden i annan databas
om icke så är i avtal stadgat.

Inloggningskoder, som licensierade användarnamn och lösenord, är personliga för respektive
licensierad användare och får inte lämnas ut till någon annan än den licensierade användaren.
Användaren ansvarar gentemot Acta Publica för samtliga aktiviteter som genomförs med
användandet av tilldelade inloggningskoder.

För provanvändare utan abonnemangsavtal gäller därutöver att tillgodogjort materialet ej får
användas i kommersiell verksamhet under eller efter provperioden.

GDPR och personuppgiftspolicy, GDPR och Cookies

Acta Publica AB har för den journalistiska verksamheten utgivningsbevis som är utfärdat av
Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen och nyhetsutskick har
grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. En konsekvens av grundlagsskyddet innebär
att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte är tillämplig på sådan information.
Delar av informationen på webbplatsen tillförs av dig som användare, exempelvis vid
kontaktformulär eller vid skapande av användarkonton. För dessa uppgifter gäller
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Genom att använda Acta Publicas tjänster har du
lämnat samtycke till lagring och behandling av personuppgifter.

Panoptes Sweden AB håller register över kunder och användare som har registrerat sig eller
avtalat om tjänster hos Acta Publica. Registret kan omfatta personuppgifter som namn,
personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings-
och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt statistiska uppgifter baserade på
användning av bolagets tjänster.

Uppgifterna används för fakturering, information och leverans av produkter, samt
marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till
grund för att Acta Publica ska kunna anpassa innehåll och erbjudanden. Acta Publicas kunder
och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske. Marknadsföring via e-post
och sms regleras i marknadsföringslagen.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan
också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-
leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan
även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom bolagsgruppen. Vi vidtar
rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig
hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.
Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av
eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.
Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter.
Givet samtycke är giltigt tills dess att användaren själv säger upp det, och upphör inte om
tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella avtal om tjänster.
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Acta Publica
kan använda så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Acta Publicas digitala
tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. I vissa fall använder vi cookies för att
komma ihåg dina inställningar så att du själv slipper ställa in dessa vid varje besök. Cookie-
filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka
webbplatserna. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av
funktionen i din webbläsare. Om du väljer att inte tillåta cookies kan det medföra begränsad
funktionaliteten på webbplatsen. Acta Publicas kunder och registrerade användare samtycker till
användningen av cookies.

Kontakt

Kontakta Acta Publica via brev till Personuppgiftsombudet, Acta Publica, Panoptes Sweden AB,
Björns trädgårdsgränd 1, 116 21 Stockholm. Denna policy gäller från och med 2018-05-21.

Klagomål

Om du tycker att vi använt dina personuppgifter felaktigt kan du inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten på adress Box 8114, 104 20 Stockholm.