Rättsligt

Acta Publica har ambitionen att vara heltäckande avseende rättsliga ärenden.

De viktigaste ärendetyperna, som till exempel domar, kvalitetssäkras så att vi kan garantera heltäckning. Ofta finns hela kedjan i rättsväsendet dokumenterad, från förundersökning, häktningsbeslut, åtal, dagboksblad, domar och överklaganden till Kriminalvårdens placeringsbeslut och skulder till Brottsoffermyndigheten. Här beskriver vi några av de dokumenttyper som finns i rättsarkivet.

Exempel på rättsliga dokument i arkivet

 • Referenser till belastningsuppgifter från år 2001 och framåt. 
 • Samtliga domar från landets samtliga allmänna domstolar sedan år 2005. Tingsrätterna är kvalitetssäkrade sedan 2014, Hovrätterna sedan 2012 och HD sedan 2011. 
 • Samtliga domar från samtliga förvaltningsdomstolar sedan år 2005. Förvaltningsrätterna är kvalitetssäkrade sedan 2014, Kammarrätterna sedan 2012 och HFD (RR) sedan 2011. 
 • Domar och beslut från Hyresnämnderna, Mark och miljödomstolarna, Migrationsdomstolarna samt Patent- och marknadsdomstolarna.  
 • Strafförelägganden och åtal från Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket. Från Åklagarmyndigheten också beslut om kontaktförbud, tillträdesförbud till idrottsevenemang och åtalsunderlåtelser. 
 • Finansinspektionens tillsyn av värdepappershandel i strid med insiderlagstiftning.
 • Brottsoffermyndighetens beslut.
 • Beslut och granskningar från Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och Polismyndigheten. 
 • Granskningar av targetpersoner och organiserad brottslighet utförda av myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. 
 • Kriminalvårdens incidentrapportering, varnings-, efterlysnings- och placeringsbeslut.
 • Justitiedepartementets handläggning av överföringar av svenska medborgare som begått brott utomlands. 
 • Frivårdens yttranden.
 • Involverade i brott.

Arkivet tillhandahålls i form av löpande månadsabonnemang i sin helhet eller som en skräddarsydd mindre lösning anpassad efter kundens önskemål. Kontakta försäljningsavdelningen på telefon 08-557 695 07 eller maila info@actapublica.se för priser och möjligheter.